MATCH INFORMATION

Match Name:              Rebels Trophy 2023
Level: III, Handgun and PCC

Region: Slovak Republic
City: Komarno
Organizer: SK Hodkovce & Rebels
Match Director: JANETTE HAVIAROVA (SVK) & ZACHAR BYSTRIK (SVK)
Range Master: KURT KREUTZER (AUT) & PETER KOPUNEC (SVK)

Pre Match Date: June 8th to 9th 2023 (Thursday - Friday)
Main Match Date: June 10th to 11th 2023 (Saturday - Sunday)
Discipline: HG + PCC
Number of Days: 2 (all stages shot in 2 days)
Minimum Rounds: 410
Number of Stages: 21, Charity Event (included)
Registration Deadline: May 31st 2023

Contact Name: Janette Haviarova
Contact E-mail: rebelstrophy @ gmail.com
Contact phone: +421 905 34 97 68
Web Site: www.rebelszone.com
Facebook: www.facebook.com/rebelstrophy/
Registration: https://www.ipsc.sk/

 

REGISTRATION FEE:

REGISTRATION FEE - 125 €, JUNIOR 70 € - Deadline Date payment/organisation – May 31th 2023

 

ON THE RANGE - 150 € only if We have free slots

 

SPONSORSHIP FEE FOR PREMATCH - 125 €

 

IF YOU WANT TO SHOOT BOTH DISCIPLINES (HG+PCC), please contact us by email: rebelstrophy@gmail.com.

System for shooting 2 disciplines: 1st discipline for scoring, second discipline for training-without scoring.

You can shoot second discipline only for "training" without scoring.

REGISTRATION FEE FOR SHOOTING 2 DISCIPLINES: 195 €.

 

Payment Info: IBAN: SK 2675 0000 0000 402 399 1810

SWIFT: CEKOSKBX

Account owner: Rebels

Address payments on account: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., Michalska 18, Bratislava, Slovak Republic

 

In the field "Payment Details" fill in your name and/or REGISTRATION NUMBER you received during your registration. If you pay for more shooters, please write registration symbols of all shooters.

We kindly ask all competitors to pay the whole bank fee related to the wire transfer. In the field "Details Of Charges" choose "OUR".

However, if some shortage happens, the difference between the starting fee and actual money received has to be paid in cash at the shooting range.

 

 

 

 

 

Štartovné na pretek:

 

 

ŠTARTOVNÉ NA PRETEK - 125 €, JUNIOR 70 € - posledný deň platby a organizačných zmien v preteku – 31. Máj 2023

 

 PLATBA NA STRELNICI - 150 € len ak sú ešte voľné sloty!!!

 

 SPONZORSKÝ POPLATOK NA PREMATCH - 125 €

 

 AK CHCETE STRIEĽAŤ OBE DISCIPLÍNY (HG+PCC), prosím, kontaktujte nás emailom: rebelstrophy@gmail.com.

Systém pre strieľanie 2 disciplín: Prvá disciplína so skórovaním, druhá disciplína len pre Váš "tréning" bez skórovania.

 REGISTRAČNÝ POPLATOK PRI STRIEĽANÍ 2 DISCIPLÍN: 195 €.

 

 ÚDAJE K PLATBE: IBAN: SK 2675 0000 0000 402 399 1810

 SWIFT: CEKOSKBX

 Vlastník účtu: Rebels

 Adresa banky: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., Michalska 18, Bratislava, Slovak Republic

 

Registračný symbol, ktorý dostanete počas registrácie je symbol na identifikáciu platby. Ak platíte za viac strelcov, prosím napíšte nám registračné symboly všetkých strelcov. Prosíme všetkých strelcov pri platbe zo zahraničia, uhradiť bankové poplatky patriace k bankovému transferu sumy. V prípade nezrovnalostí sa dopláca rozdiel na strelnici priamo pri registrácii.

 

 

 

GDPR

 

 

REBELS TROPHY

1. You agree by your registration and payment that your following „Personal Data“ :

 - name and surname

 - email address - birth date

 - photo and video of the event

 - telephone number

 willingly give to the organizer: Sportovo strelecky klub Rebels, ICO: 42323479, Strelecký klub Hodkovce, ICO: 42242002 and 2 Create studio, ICO: 47207361 as „Administrators“.

 2. Your data will be preserved by the Administrators for 5 years from the date of the permit (the date of permit is the date of registration for event).

 - your Personal Data must be preserved for registration, recording and awarding by Administrators of the event.

 - your Personal Data must be preserved for marketing activities of Administrators, social media, webpages, informations about outgoing activities.

 3. You declare, that all your Personal Data provided are true. You can decide to withdraw approval by sending us an email to an email adress: rebelstrophy@gmail.com.

 4. Administrator is using your Personal Data automatically and manually by Administrators and their Organising Team. Personal Data will be handled manually processing statistic system and Statistic and Marketing Team and processing by software and statistic service.

 5. You can always:

 - withdraw your permit

 - be informed about your Personal Data

 - erase your Personal informations

 - update your Personal Data by writing an email to email adress: rebelstrophy@gmail.com

 

GDPR

REBELS TROPHY

1. Dobrovoľný súhlas automaticky dávate Vašou registráciou a platbou že nasledujúce „Osobné údaje“:

 - Meno a priezvisko

 - Emailová adresa

 - Dátum narodenia

 - Fotografie a video z udalosti

 - Telefónne číslo

 Môžu využívať organizátori: Športovo strelecký klub Rebels, IČO: 42323479, Strelecký klub Hodkovce, IČO: 42242002 and 2 Create studio, IČO: 47207361 ďalej ako „Administrátori“ nasledovne:

 2. Vaše údaje budú uschovávané Administrátorom nasledujúcich 5 rokov od termínu povolenia. (Termín povolenia nastáva prihlásením sa na pretek)

 - Vaše osobné údaje budú spracovávané pre potreby registrácie, spracovania výsledkov a slávnostnej ceremónie odovzdávania cien.

 - Vaše osobné údaje budú spracovávané pre marketingové aktivity Administrátorov, sociálne siete, webové stránky, informácie o prebiehajúcich aktivitách.

 3. Vyhlasujete, že Vaše osobné údaje, ktoré dávate, sú pravdivé. Môžete sa rozhodnúť o zrušenie súhlasu zaslaním emailu na adresu rebelstrophy@gmail.com.

 4. Administrátori použije Vaše osobné údaje automaticky a manuálne Administrátormi a Organizačným Teamom. Personálne údaje budú spracovávané štatistickým systémom a Štatistickým Teamom prostredníctvom software-u. Takisto budú spracovávané Marketingovým Teamom

 5. Stále môžete napísaním emailu na emailovú adresu: rebelstrophy@gmail.com:

 - Zrušiť Váš súhlas – povolenie

 - Byť informovaný o Vašich osobných údajoch

 - Vymazať osobné informácie

 - Aktualizovať Vaše osobné údaje

 - aktualizovať Vaše osobné dáta poprosíme na email: rebelstrophy@gmail.com

RULES AND MANUAL

ENGLISH VERSION

 1. START REGISTRATION
  Electronic registration for REBELS TROPHY 2023 match will be opened on 15th November 2022 at 12:00 Central European Time (UTC+1)..  
 2. REGISTRATION - STATUS REG
  After your electronic registration into the registration form, every registered shooter is registered into the list and is marked as REG status (Registered). You will receive a confirmation email.
  Status REG doesn´t guarantee your participation in the match. It is confirmed only by your payment. 
  Please make sure your payment is paid within 10 days of your electronic registration. Unpaid registered shooters will be automatically moved to the squad (?-00). 
  Shooter, who wants to shoot with handgun and PCC, it is possible only if you shoot first with a gun you want to have for scoring and second gun only for your training. You have to contact us by email: rebelstrophy@gmail.com
 3. PAYMENT REGISTRATION FEE - STATUS PAID/RDY 
  After receiving the shooter´s „Registration Fee“ payment to our account the status REG will be changed into:
  status RDY (if you chose your squad during your registration) or 
  status PAID (if you didn´t choose your squad during your registration) your squad will be (?-00).
  We check our account and all incoming payment on a weekly basis. If you don´t receive a confirmation email in one week after your payment, please contact us by email: rebelstrophy@gmail.com 
  In the field "Payment Details" fill in your name and/or REGISTRATION NUMBER you received during your registration. If you pay for more shooters, please write registration symbols for all shooters.
  We kindly ask all competitors to pay the whole bank fee related to the wire transfer. In the field "Details Of Charges" choose "OUR". 
  However, if some shortage happens, the difference between the starting fee and actual money received has to be paid in cash at the shooting range.
 4. SQUADDING - STATUS RDY/PAID 
  If your payment will arrive at our account within 10 days from your electronic registration We can guarantee you the squad you chose. 
  Registered shooters who didn´t pay the Registration Fee within 10 days from your electronic registration, will be moved to the waiting squad WFM (?-00). We can´t guarantee you your chosen squad during registration and your participation in the match. 
  If you have status RDY,  you can change your squad in section SQUAD MOVING. 
  Organisator of the match, ŠSK REBELS reserves his right to make any change if needed, including the shooter´s squad change. 
 5. CHANGE IN REGISTRATION 
  You can make changes you need to do (profile, personal information, email address, division, category, etc.) in REGISTRATION and section EDIT SHOOTER PROFILE. 
 6. DEADLINE FOR SQUAD CHANGES
  Deadline  for changes in squads is possible to make a maximum of 10 days before the match. 
 7. REGIONAL DIRECTORS CONFIRMATION 
  Every registered shooter has to be a member IPSC region in good standing, confirmed by Regional Director from the IPSC region from which he comes. 
 8. DEADLINE FOR NON-PARTICIPATION  
  If a shooter has status PAID/RDY and cannot participate in the match/has nobody instead of him, it is possible for him to receive his Registration Fee back, but he must apply in written form no later than the deadline of 31st March 2023. 
  After this date, the paid slot could be only sold to another shooter. The organizer will not send back the Registration Fee. 
 9. MATCH DATE
  In case of shifting of the match due to force majeure reasons (eg epidemic, pandemic, natural disaster, etc.) the entry fee is not refunded but is fully transferred to an alternative date.
  ŠSK REBELS reserves the right to change the date of the match. 
  A new date must be published no less than 14 days before the Match date. 
  The payment deadline for the match with the changed date remains unchanged and rule 8. The deadline for cancelation of participation still applies.

SLOVAK VERSION

 1. ZAČIATOK REGISTRÁCIE
  Elektronická registrácia na pretek REBELS TROPHY 2023 bude otvorená 15. novembra 2022 o 12:00 hod.  
 2. REGISTRÁCIA - STATUS REG
  Elektronickou registráciou do formulára je strelec automaticky zaevidovaný do zoznamu záujemcov o účasť na preteku a označený statusom REG (Registrovaný). Každý zaregistrovaný záujemca dostane potvrdzujúci email. 
  Status REG nezaručuje strelcovi účasť na preteku, tú mu zaručuje až platba štartovného za pretek. Záujemcom, ktorí neuhradia svoju platbu do 10 dní, budú z registrácie presunutí do squadu (?-00). 
  Záujemcovia, ktorí chcú strieľať na preteku s krátkou zbraňou a PCC súčasne, je umožnený len 1 štart súťažne a druhý štart len ako tréning, kde strelec sa musí ako prvý štart súťažne strieľať zbraňou, ktorej výsledky budú zaznamenané oficiálne do výsledkov. Druhý štart sa už nezaznamenáva do výsledkov a je to len tréning. V tomto prípade kontaktujte nás na email rebelstrophy@gmail.com
 3. POTVRDENIE O PLATBE - STATUS PAID/RDY
  Prijatím platby záujemcu o účasť na preteku na účet organizátor mu bude zmenený status REG na :
  status RDY (ak pri registrácii si zvolil svoj budúci squad) alebo 
  status PAID (ak si pri registrácii nezvolil svoj budúci squad) a Váš squad bude označený ako (?-00).
  Platby kontrolujeme raz za týždeň. V prípade, že nedostanete po Vašej úhrade zmenu statusu viac ako týždeň, prosím kontaktujte nás na email rebelstrophy@gmail.com 
  Ako identifikáciu platby použite prosím Vaše meno a/ REGISTRATION NUMBER, ktorý ste dostali počas registrácie. Ak platíte za viac strelcov, prosím napíšte registračné čísla všetkých strelcov, za ktorých platíte. 
 4. ZARADENIE DO SQUADU - STATUS RDY/PAID 
  V prípade platby v termíne do 10 dní od registrácie Vám garantujeme účasť vo Vami vybranom squade. 
  Registrovaní strelci, ktorí nezaplatili štartovné do 10 dní od dátumu ich registrácie, budú presunutí do čakacieho squadu WFM (?-00). Tu už nedokážeme garantovať pôvodne vybraný squad prípadne účasť v preteku. 
  Ak už máte status RDY, môžete si kedykoľvek zmeniť svoj už skôr vybraný squad v sekcii SQUAD MOVING. 
  Organizátor preteku ŠSK REBELS si vyhradzuje právo možnosti presúvať strelcov v squadoch v prípade potreby. 
 5. ZMENY V REGISTRÁCII 
  Akékoľvek zmeny v registrácii (profil, osobné údaje, divízia, kategória, email adresa...) môžete realizovať v menu REGISTRATION a sekcii EDIT SHOOTER PROFILE. 
 6. TERMÍN PRE ZMENY V SQUADOCH
  Termín pre prípadné zmeny v squadoch je možný maximálne 10 dní pred začiatkom preteku.
 7. PODMIENKA ÚČASTI NA SÚťAŽI
  Každý účastník preteku musí byť členom IPSC regiónu, z ktorého pochádza, a potvrdený jeho  Regional Directorom.  
 8. TERMÍN PRE ZRUŠENIE ÚČASTI A ŠTARTOVNÉ 
  V prípade, že účastník so statusom PAID/RDY sa nemôže zúčastniť preteku a nemá za seba náhradu, môže písomne požiadať o vrátenie štartovného kedykoľvek v dobe do 31. marca 2023. 
  Ak účastník nevyužije túto možnosť, po tomto termíne môže byť slot prevedený/predaný inému účastníkovi. Za takto prevedený slot organizátor už platbu nevracia.
 9. TERMÍN PRETEKU
  V prípade zmeny termínu preteku vyhlásením núdzového stavu, pandemických opatrení, rozhodnutia RÚVZ, vlády a štátnych inštitúcií ... bude zaplatené štartovné prevedené na nový termín.  
  Organizátor preteku ŠSK REBELS si vyhradzuje právo možnosti presunúť termín preteku. 
  Zmenu termínu je organizátor povinný  ohlásiť najneskôr 14 dní pred začiatkom pôvodného termínu preteku.  
  Termín splatnosti platby štartovného poplatku pri zmenenom dátume ostáva nezmenená a platí bod 8. Konečný termín pre zrušenie účasti stále platí.

 

MATCH NEWS